• slider1.jpg

Rewitalizacja

Zadanie pt. „Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz” zostało dofinansowane w ramach konkursu „Przygotowanie programów rewitalizacji” zorganizowanego przez Województwo Małopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju. Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej, w ramach "Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Województwa Małopolskiego 2014-2020" w wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych.

 

Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Fundusz: Fundusz Spójności

Beneficjent: Gmina Stary Sącz

Wartość całkowita projektu: 110 659,41

Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 99 593,41

Okres realizacji : 01.01.2016 - 31.03.2017 rok

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 11.10.2016 rok

Cel projektu:  przywracanie obszarów zdegradowanych do nowych funkcji, oraz podniesienie atrakcyjności Gminy Stary Sącz, jako miejsca zamieszkania i pracy oraz atrakcji turystycznej.

Planowane efekty: ograniczenie problemów społecznych na obszarze kryzysowym i poprawa warunków życia mieszkańców miasta w sferze bytowej, ekologicznej oraz społecznej, poprawa warunków nauki oraz wychowania przedszkolnego, rozwiązanie problemów komunikacyjnych, zabezpieczenie obiektów zabytkowych, architektonicznych, podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych, zrównoważene problemów ekologicznych na obszarze rewitalizowny, powstanie nowych miejsc pracy, powstanie silnego produktu turystycznego.

 

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE

OBSZARY REWITALIZACJI

OBSZARY REWITALIZACJI - DUŻA ROZDZIELCZOŚĆ 

____________________________________________________________________________________________

 LISTOPAD 2020

III POSIEDZENIE KOMITETU REWITALIZACJI

W dniu 25 listopada 2020 odbyło się III Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komitetu Rewitalizacji oraz Burmistrz Starego Sącza. Spotkanie otworzył przewodniczący  Komitetu Rewitalizacji Pan Daniel Śmierciak. Następnie głos zabrał Pan Burmistrz Jacek Lelek, który odniósł się do bieżącej sytuacji spowodowanej pandemią i jej wpływem na zamierzenia inwestycyjne w Gminie w kontekście działań ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji.

W dalszej części spotkania zaprezentowane zostały postępy prac nad przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi, które w bieżącym roku były realizowane na terenie Gminy. Przedstawiono również informacje na temat wskaźników monitorowania osiągania celów Gminnego Programu Rewitalizacji.

Kolejnym punktem obrad Komitetu Rewitalizacji było zaopiniowanie zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji. Zmiany te dotyczyły dwóch kwestii:

1.    Poszerzenia listy „dodatkowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych” o trzy nowe projekty ( „Po Starym Sączu i Lewoczy szlakiem średniowiecznych mnichów”, „Przystanek Kultura” , „Tarcza Antykryzysowa – Cyfryzacja Gminy Stary Sącz”)

2.    Zmiany nazwy GPR – zamiast okresu „2016-2020” na „2016-2021” (jako konsekwencji ujęcia w  GPR zadań przewidzianych do realizacji w 2021)

W ostatniej części spotkania w ramach wolnych wniosków omówione zostały ważne z punktu widzenia Gminy tematy m.in. konieczność planowania działań promujących udział mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych podczas trwającej pandemii, oraz zwrócono uwagę  na sytuację mieszkańców Gołkowic Dolnych, których domy ujęto w ewidencji zabytków.


LISTOPAD 2020

TERMIN III POSIEDZENIA KOMITETU REWITALIZACJI GMINY STARY SĄCZ:

Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji zwołuje III Posiedzenie na 25 listopada 2020 roku.

Program posiedzenia przewiduje:

1.      Otwarcie posiedzenia, ustalenie i weryfikacje kworum;

2.      Przedstawienie  i zatwierdzenie porządku obrad;

3.      Omówienie aktualnych informacji o stanie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz na lata 2015-2020;

4.      Zaopiniowanie zmian w GPR (uzupełnienie listy „dodatkowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych”);

5.      Sprawy różne i wolne wnioski;

Zamknięcie posiedzenia.


PAŹDZIERNIK 2019

II POSIEDZENIE KOMITETU REWITALIZACJI

Dnia 23 października 2019 r. o godzinie 15:00 odbyło się II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji.

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Starego Sącza od zaprezentowania postępu prac przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które były realizowane w bieżącym roku na terenie Gminy Stary Sącz.

Podczas posiedzenia przedstawione zostały wskaźniki monitorowania osiąganych celów Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz, dzięki którym możliwe jest zaobserwowanie korzystnych tendencji  w poszczególnych obszarach, a także omówiono ważne z punktu widzenia Gminy tematy, min. konieczność planowania działań promocyjnych zgodnie z przygotowaną strategią takich działań i promowanie wydarzeń związanych ze Starym Sączem, które przyciągają turystów. 

____________________________________________________________________________________________

PAŹDZIERNIK 2019

TERMIN II POSIEDZENIA KOMITETU REWITALIZACJI GMINY STARY SĄCZ:

Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji zwołuje II Posiedzenie na 23.10.2019 r. o godzinie 15:00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

Program posiedzenia przewiduje:
1.    Otwarcie posiedzenia, ustalenie i weryfikacja kworum
2.    Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
3.    Omówienie aktualnych informacji o stanie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020
4.    Sprawy różne i wolne wnioski
5.    Zamknięcie posiedzenia.

____________________________________________________________________________________________

WRZESIEŃ 2019

W ostatnim czasie zakończono  pracę nad przedsięwzięciem rewitalizacyjnym pn. „Klasztor Klarysek – rewaloryzacja klasztoru i otoczenia”, który realizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykonano odwodnienie dziedzińca klasztoru, ze skierowaniem wód odpadowych na zewnątrz. Niezbędne okazało się również wykonanie nawierzchni dziedzińca klasztornego.

Zabezpieczone zostały substancje zabytku, uchroniono mury okalające dziedziniec przed nasiąkaniem, w tym przed zniszczeniami odnowionych elewacji i przed postępującym procesem zawilgocenia pomieszczeń klasztornych i Kościoła pw. Św. Trójcy.

____________________________________________________________________________________________

WRZESIEŃ 2019

4 września 2019 r. miało miejsce uroczyste otwarcie pełnowymiarowej hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1  im. Ks. Prof.  Józefa Tischnera, w ramach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej im. Ks. Prof. J. Tischnera w Starym Sączu – Etap 1. Rozbudowa o salę gimnastyczną z zapleczem”.

Hala posiada pełnowymiarowe boiska do piłki siatkowej, ręcznej i koszykówki, wraz z trybunami na 200 osób oraz zapleczem sanitarnym. Powstało także 38 miejsc parkingowych, nowe ogrodzenie, chodniki oraz droga wewnętrzna.
Obiekt kierowany jest nie tylko dla uczniów ale i dla wszystkich starosądeczan.

WIĘCEJ INFORMACJI:  TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

LIPIEC 2019

Od sierpnia 2019 rozpocznie się realizacja przedsięwzięcia pn. „Dzienny Dom Opieki dla Seniorów”, w ramach którego w budynku przy ulicy Daszyńskiego 8  w Starym Sączu od października 2019 swoją działalność rozpocznie Dzienny Dom Seniora.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności osób starszych niesamodzielnych do dziennych usług świadczonych w społeczności lokalnej Gminy Stary Sącz. 

Dzienny Dom Seniora realizować będzie usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne i aktywizująco-usprawniające. Skierowany jest do mieszkańców Gminy Stary Sącz, którzy ze względu na ich podeszły wiek, zły stan zdrowia lub niepełnosprawności potrzebują opieki lub wsparcia od ich opiekunów faktycznych.

____________________________________________________________________________________________

MAJ 2019

W ramach przedsięwzięcia „Centrum Integracji Społecznej” realizującego przez LGD Brama Beskidu  utworzone zostały 2 warsztaty:  gastronomiczny i wikliniarsko-pamiątkarski.  Pod okiem Instruktorów uczestnicy uczyli się przygotowania do zawodu, aby następnie móc uczestniczyć w praktykach i stażach lub  pozyskać zatrudnienie.

Podczas warsztatów gastronomicznych uczestnicy przygotowywali posiłki i uczestniczyli w szkoleniach zawodowych.
Uczestnicy warsztatu wikliniarsko-pamiątkarskiego rozwijali umiejętności plastyczne, poznawali tajniki wyrobu świec, a także zdobienia przedmiotów techniką decoupage.

____________________________________________________________________________________________

KWIECIEŃ 2019

To już ostatnie miesiące  trwania projektu „Klub Integracji Społecznej - nowa szansa” w ramach przedsięwzięcia Gminnego Programu Rewitalizacji.

W tym momencie wsparciem objęto 108 osób, z czego 85 to kobiety.

Do końca marca 83 osoby zakończyły udział w projekcie, a 81 odbyło staże zawodowe. W danej chwili 39 uczestników znalazło zatrudnienie ( w tym 3 osoby z niepełnosprawnościami).  Oprócz tego 5 uczestników zostało skierowanych na zatrudnienie subsydiowane.

Wart podkreślenia jest fakt, iż 80 uczestników w trakcie trwania projektu uzyskało kwalifikacje zawodowe.  Ukończone zostały szkolenia w różnych kategoriach.

Uczestnikom zostały przedstawione tajniki metod poszukiwania pracy i sporządzania dokumentów aplikacyjnych. W czasie trwania projektu uczestnicy do dyspozycji mają również wsparcie psychologa oraz prawnika.

____________________________________________________________________________________________

KWIECIEŃ 2019

Trwają pracę nad przedsięwzięciem rewitalizacyjnym pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej im. Ks. Prof. J. Tischnera w Starym Sączu- Etap 1: Rozbudowa o salę gimnastyczną z zapleczem”.

Przebudowa obejmie wbudowanie nowej Sali gimnastycznej wraz z jej wyposażeniem, zapleczem sanitarnym, budowę 38 miejsc parkingowych i zagospodarowanie terenów zielonych. Projekt będzie wykorzystywany na cele edukacyjne i społeczne.

> Aktualności dotyczące budowy sali gimnastycznej <