• slider1.jpg

Gaboń

GABOŃ

Sołectwo (jedno z dwóch) wsi rozciągającej się na wysokości od 340 do 1161 m n.p.m. (Skała w masywie Przehyby), graniczacej z Gołkowicami Górnymi, Skrudziną oraz Kadczą i Łazami Brzyńskimi (w gminie Łącko). Szkoła podstawowa od 1889 roku (od 1972 roku w nowym budynku). Nosząca od 2001 roku imię I Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej (w czasie okupacji na Przehybie i w okalających ją lasach działali i ukrywali się partyzanci). Wieś składa się z rozrzuconych po roztokach i zboczach doliny potoku Jaworzynka (zwanego też Gabońskim Potokiem) domostw. Części wsi: Ćwierci, Grabie, Jachlówka, Klin, Mołdałówka, Opalana I, Opalana II, Osada, Praczka, Przychód, Wilkówka i Wola.
Jednostka OSP od 1967 roku (od 1994 roku remiza, zmodernizowana w ostatnich latach).

 

 

Plan Odnowy Miejscowości Gabon na lata 2009-2020 
/dokument pdf/
Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/461/09 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 marca 2009 roku.


UCHWAŁA NR XXXVII/461/09
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gaboń 


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku DZ.U.Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)

RADA MIEJSKA W STARYM SĄCZU
UCHWALA CO NASTĘPUJE

§ 1.
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Gaboń w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.
Zobowiązuje się Burmistrza Starego Sącza do monitorowania przebiegu realizacji Planu.

§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Starego Sącza.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.
Traci moc Uchwała Nr XLVI/529/06 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 5 stycznia 2006 roku

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu

mgr Marian Lis