• slider1.jpg

Barcice

BARCICE (wcześniej: Barcice Górne)

 

Sołectwo i wieś o tej samej nazwie, której powstanie datuje się na rok 1280. Miejscowość zapisana źródłach historycznych, jako ważna osada na "popradzkim szlaku" na Węgry, później jako wieś letniskowa na szlaku "kolei transgranicznej" Lwów - Wiedeń. W XIV w. wieś królewska, później oddana w dzierżawę Potockim i Stadnickim (szlacheckich rodów, które wywarły wielki wpływ na tożsamość, postrzeganie i znaczenie Sądecczyzny w Rzeczypospolitej). 

Zabytkowy kościół pw. Wniebowzięcia Matki Boskiej (zbudowany w 1901 r. na miejscu wcześniejszego kościoła drewnianego z XV w.) z renesansowym ołtarzem (XVI/XVII w.).

Przez wieś przebiegają najważniejsze szlaki turystyczne wiodące przez Radziejową i Jaworzynę w  Beskidzie Sądeckim

Pomniki przyrody: m.in. lipa drobnoliściasta przy kościele parafialnym, dąb szypułkowy przy drodze do Przysietnicy; zlokalizowane zasoby wód mineralnych; rozwinięte rolnictwo (sadownictwo, ogrodnictwo); gospodarstwa agroturystyczne.

Jedna z trzech najważniejszych (centralnych) miejscowości w gminie.


Plan Odnowy Miejscowości Barcice Górne na lata 2010-2020 
/dokument pdf/

Załącznik do Uchwały Nr LVI/611/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 15 marca 2010 roku.

UCHWAŁA NR LVI/611/10
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Barcice Górne na lata 2010 - 2020 ”.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)


RADA MIEJSKA W STARYM SĄCZU
UCHWALA CO NASTĘPUJE

§ 1.
Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Barcice Górne na lata 2010-2020 ” w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.
Zobowiązuje się Burmistrza Starego Sącza do monitorowania przebiegu realizacji Planu.

§ 3.
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Starego Sącza.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
mgr Marian Lis