• slider1.jpg

Rok Jana Joachima Czecha Poniedziałek, 31 grudnia 2012

Rada Miejska w Starym Sączu podjęła uchwałę o ogłoszeniu roku 2013 „Rokiem Jana Joachima Czecha” (w 125-rocznicę urodzin zasłużonego obywatela miasta, wybitnego nauczyciela i patrioty, twórcy i animatora życia społeczno-kulturalnego). Rada uchwaliła też kilka niezwykle istotnych decyzji (obowiązujących od lipca przyszłego roku) dotyczących gospodarowania odpadami. 

 Na ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu, 28 grudnia 2012 r., burmistrz Jacek Lelek pokazał elektroniczną prezentację wykraczającą poza okres międzysesyjny, pokazującą m.in. stan gminnych środków finansowych na koniec roku, wszystkie tegoroczne inwestycje wykonane za pieniądze z budżetu Gminy, inwestycje przy udziale tych środków, a także przedsięwzięcia finansowane przez podmioty zewnętrzne. Przypomniał również najważniejsze w mijającym roku wydarzenia społeczno-kulturalne oraz kluczowe decyzje organizacyjne i kadrowe. Zwyczajowo o swoich inicjatywach i działaniach w okresie międzysesyjnym mówiła przewodnicząca Rady Ewa Zielińska.
 W 2012 roku Rada Miejska w Starym Sączu podjęła blisko 200 uchwał, 16 razy spotykała się Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
 Na 32 sesji Rady Miejskiej podęte zostały uchwały: w sprawie zmiany prognozy finansowej i uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na rok 2012; w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Sącz; w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości; w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady; uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi; w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości; w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stary Sącz (Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w uchwale. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 12.00 zł miesięcznie. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 6.00 zł miesięcznie. Stawki opłaty za jeden pojemnik na odpady komunale odebrany z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy: o pojemności do 120 L wynosi 40.00 zł; o pojemności do 1,1 m3  wynosi 120.00 zł; o pojemności powyżej 1,1 m3 w wysokości 120.00 zł za każdy metr sześcienny. Stawki tych opłat pomniejsza się, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, do następujących kwot: o pojemności do 120 L wynosi 20.00 zł; o pojemności do 1,.1 m3 wynosi 60.00 zł; o pojemności powyżej 1,1 m3 w wysokości 60.00 zł za każdy metr sześcienny. Przepisy te wchodzą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i obowiązują od 1 lipca 2013 r.)
. Pojęto też uchwały: w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (w związku z formalnym ograniczeniem funkcjonowania targowiska „Wielki Wygon” poprzez zakaz handlu zwierzętami hodowlanymi), w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowwj w Starym Sączu; w sprawie oddania w najem pomieszczeń użytkowych w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Barcicach; w sprawie nadania statutów gminnym jednostkom organizacyjnym (PiMGBP, CKiS, ZOFAS); w sprawie ogłoszenia roku 2013 „Rokiem Jana Joachima Czecha”; w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 7”.
 Na sesji obecni byli radni powiatowi: Marian Kuczaj i Stanisław Śmierciak, z życzeniami dla Starosądeczan przybył też poseł Andrzej Romanek. Po zakończeniu obrad odbyło się spotkanie towarzyskie, w czasie którego składano życzenia noworoczne.

 R.K.

Galeria