• slider1.jpg

Park wodny będzie budowała renomowana SKANSKA S.A. Wtorek, 04 grudnia 2012

We wtorek 4 grudnia br. burmistrz Jacek Lelek podpisał z Maciejem Karwackim pełnomocnikiem SKANSKA S.A. umowę o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Budowa Zespołu Rekreacyjnego Parku Wodnego „Stawy” w Starym Sączu. Do przetargu nieograniczonego zgłosiło się 9 wykonawców.

 W spotkaniu w gabinecie Burmistrza Starego Sącza brali też udział: skarbnik Stanisława Hodorowicz (kontrasygnująca umowę), kierownik Referatu Przygotowania Inwestycji Bonifacy Wolak, inwestor zastępczy Janusz Obtułowicz „EKO INWEST STYL” z Nowego Sącza oraz kierownik budowy Artur Jurkowski.
 Oferta SKANSKA S.A. w cenie 2.687.488,75 zł była najniższa spośród propozycji 9 wykonawców biorących udział w tym przetargu.
 Przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej Schemat C: Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu).
  W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: budynek zaplecza socjalno-sanitarnego, budynek magazynowy na sprzęt pływający, wieżę ratownika usytuowaną na plaży, pomost kąpieliska z wieżą dla ratowników, przystań z pomostem do cumowania sprzętu pływającego, pochylnie do wodowania sprzętu pływackiego, kąpielisko z plażą, elementy małej architektury wraz z placem zabaw dla dzieci i boiskiem plażowym, układ drogowy wewnętrzny terenu parku wodnego, miejsca postojowe dla samochodów osobowych 40 szt. (w tym 4 dla niepełnosprawnych), ogrodzenie terenu wraz z bramami, prace hydrotechniczne obejmujące lokalne pogłębienie dna stawu w miejscu kąpieliska z zabezpieczeniem przed abrazją powodowaną falowaniem wody, przebudowę żelbetowego wpustu i studni przelewowej, infrastrukturę techniczną wewnętrzną, przyłącz energetyczny. W miejsce istniejącego mnicha (budowli hydrotechnicznej służącej do piętrzenia i regulowania przepływu wody w stawach) przewidziano wykonanie podwodnego betonowego wlotu zabezpieczonego stalową kratą, rurociągu z betonowych rur wirowanych z prostokątną żelbetową studzienką mieszczącą urządzenia do regulacji poziomu wody oraz betonowego wylotu umieszczonego w stawie, do którego odprowadzał wody istniejący mnich drewniany.
 Wszystkie prace mają zostać zakończone do 30 czerwca 2013 roku.

R.K.

Galeria