• slider1.jpg

XXX Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu Czwartek, 22 listopada 2012

odbędzie się dnia 26 listopada 2012 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25.


OBWIESZCZENIE

 
                Informuję, że XXX Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się dnia 26 listopada 2012 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25.
             
PORZĄDEK OBRAD
 
1.        Otwarcie i powitanie.
2.        Przyjęcie porządku obrad.
3.        Przyjęcie protokołu z XXIX posiedzenia Rady.
4.        Sprawozdanie Burmistrza Starego Sącza.
5.        Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej.
6.        Interpelacje i zapytania radnych.
7.        Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz odpowiedzi.
8.        Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Sącz .
9.        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok.
10.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
11.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
12.     Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (na ogródek przydomowy).
13.     Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Łazach Biegonickich (na ogródek przydomowy).
14.     Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (na ogródek przydomowy).
15.     Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (na cel rolny).
16.     Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Łazach Biegonickich (na cel rolny).
17.     Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (na cel rolny).
18.     Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (na poszerzenie działalności gospodarczej).
19.     Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (pod kiosk handlowy).
20.     Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (pod garaż).
21.     Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (pod garaż).
22.     Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (pod garaż).
23.     Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (pod garaż).
24.     Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (pod garaż).
25.     Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (pod garaż).
26.     Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Starym Sączu.
27.     Podjęcie uchwały w sprawie najmu pomieszczeń użytkowych budynku Miejskiej Przychodni Rejonowej w Starym Sączu przy ul. Królowej Jadwigi 20.
28.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Sącz.
29.     Podjęcie uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gołkowice Dolne”.
30.     Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Starego Sącza uprawnienia do ustalania wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Starym Sączu oraz ustalenia opłat za dostarczanie beczkowozem wody pitnej dla gospodarstw domowych.
31.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
32.     Wnioski Komisji Rewizyjnej.
33.     Wolne wnioski, zakończenie.
 
 
 
                                                                                          PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                 Zielińska Ewa