• slider1.jpg

Więcej kompetencji dla dyrektorów Wtorek, 30 października 2012

29 października 2012 r. odbyła się 29 sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. Podjęto m.in. uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dla gminnych placówek oświatowych, na których będzie można gromadzić dochody i samodzielnie (według ustalonych zasad) nimi zarządzać, tym samym zwiększono kompetencje dyrektorów tych placówek.

 Jak zawsze na sesjach najpierw zostało zaprezentowane sprawozdanie Burmistrza Starego Sącza. Burmistrz Jacek Lelek pokazywał m.in. inwestycje (stopień zawansowania prac) w gminie, także te realizowane przez podmioty zewnętrzne oraz omawiał ważne przedsięwzięcia i imprezy społeczno-kulturalne, jakie odbyły się w ostatnim okresie. Przedstawił też bogaty program gminnych obchodów Święta Niepodległości w dniach 9 – 11 listopada i zaprosił radnych i mieszkańców do udziału w narodowym święcie patriotycznym.
  Relację ze swojej działalności przedstawiła również przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Zielińska. 
  Radny powiatowy Marian Kuczaj (przew. Komisji Turystyki i Sportu) gratulował Burmistrzowi i dyr. Stanisławowi Majcy decyzji o uruchomieniu w mieście Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego kierowanego przez nauczyciela wf i trenera Janusza Pasiuta (w Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, a także Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie prowadzonym przez powiat). 
  Radny Mirosław Garbacz, również sołtys Gabonia, opowiadał o partnerskiej wizycie delegacji wsi (uczniów i nauczycieli miejscowej szkoły oraz innych osób dorosłych) w węgierskim Kosd, gdzie reprezentowali swoją miejscowość i gminę. 
  Podziękowania za realizację bieżących prac otrzymał dyr. MZGK Ryszard Niejadlik, m.in. od zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej Mariana Lisa, za prace wykonane przez zakład przy odnowieniu „Pomnika Ofiar II Wojny Światowej” na cmentarzu. 
  Zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki i skarbnik Stanisława Hodorowicz przedstawili informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I pół. 2012 r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 
  Radni podjęli uchwały: w sprawie zmian prognozy finansowej i budżetu na rok bieżący (z uwagi na utworzenie zakładu gospodarki komunalnej oraz udzielenia pomocy finansowej dla powiatu na pokrycie kosztów budowy chodnika w Przysietnicy); w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych… w gminnych placówkach oświatowych od 1 stycznia 2013 r.; w sprawie wydzierżawienia pięciu nieruchomości gruntowych pod istniejące garaże, wydzierżawienia przez Tauron Polska Energia (stacja trafo) nieruchomości oraz zamiany nieruchomości gruntowych (w związku z przebiegiem trasy ścieżki rowerowej) w Starym Sączu; w sprawie wydzierżawienia przez hurtownię SAM-ChEM części nieruchomości w Starym Sączu; w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Starym Sączu (cele usługowe); w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 2”; w sprawie przystąpienia do projektu OPS w Starym Sączu i przeznaczeniu wkładu własnego gminy na jego realizację w latach 2013 – 2015 oraz w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Grusza Wanda” (150 letniego drzewa o śr. 300 cm rosnącego w Skrudzinie).

 Publik. R.K.

Galeria