• slider1.jpg

XXIX Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu Wtorek, 23 października 2012

odbędzie się w poniedziałek 29 października 2012 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25.

   

OBWIESZCZENIE
 
            Informuję, że XXIX Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się dnia 29 października 2012 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25.
             
PORZĄDEK OBRAD
 
     1. Otwarcie i powitanie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z XXVIII posiedzenia Rady.
4. Sprawozdanie Burmistrza Starego Sącza.
5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej.
6. Informacja dotycząca weryfikacji złożonych oświadczeń majątkowych.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz odpowiedzi.
9. Informacja o:
    - przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r.
    - kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
    - przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Sącz .
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Starym Sączu
17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Starym Sączu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Starym Sączu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Starym Sączu .
20. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Starym Sączu przy ul. Krakowskiej 26 .
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu systemowego i przeznaczenia wkładu własnego przez Gminę Stary Sącz na realizację tego projektu w latach 2013 – 2015. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 2”. 
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 
24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
25. Wolne wnioski, zakończenie.
 
                                             PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
                                                                Zielińska Ewa