• slider1.jpg

OBWIESZCZENIE O ZWOŁANIU SESJI RADY MIEJSKIEJ Poniedziałek, 24 września 2012

XXVIII Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się w piątek 28 września 2012 r. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25.

 

OBWIESZCZENIE

Informuję, że XXVIII Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się dnia 28 września 2012 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie i powitanie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII posiedzenia Rady.
4. Sprawozdanie Burmistrza Starego Sącza.
5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz odpowiedzi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Sącz.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XVII/168/2012 na 2012 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Podegrodzie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i zasady częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz ich pobierania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Sącz”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/517/09 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 czerwca 2009 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/226/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 maja 2012 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stary Sącz, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Gminy Stary Sącz i ustalenia jej przebiegu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Gminy Stary Sącz i ustalenia jej przebiegu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.
23. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Stary Sącz na okręgi wyborcze.
24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
25. Wolne wnioski, zakończenie.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
Zielińska Ewa