• slider1.jpg

Dr hab. Adrienne Körmendy zakończyła misję dyplomatyczną Wtorek, 28 lipca 2020

Za wielką życzliwość i serce dla Starego Sącza oraz nieustanną promocję dzieła św. Kingi i pielęgnowanie wielowiekowej przyjaźni polsko-węgierskiej Konsul Generalnej Węgier w Krakowie dziękowali burmistrz Jacek Lelek i przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Stawiarski.

Spotkanie w magistracie było okazją do wręczenia Odznaki Honorowej Starego Sącza, którą Rada Miejska na wniosek burmistrza Jacka Lelka na ostatniej sesji przyznała pani konsul Adrienne Körmendy. W spotkaniu uczestniczyli także radna Julia Dziedzic i historyk Tadeusz Duda.

- Już Kinga i jej otoczenie wiedzieli o tym, że tylko współpraca pomoże Polsce i Węgrom i na tej współpracy można budować przyszłość naszych krajów w Europie. - powiedziała pani konsul. - Tak jest i dzisiaj. Sądecczyzna i Stary Sącz od początku grały tutaj kluczową rolę. Bez tego źródła, bez tych podwalin, które opierały się przez wieki różnym wichurom, nie byłoby tej współpracy dzisiaj.

Pani konsul była wyraźnie wzruszona, nie ukrywała, że Sądecczyzna, dziedzictwo św. Kingi jest jej bardzo bliskie i zawsze przyjeżdżała do Starego Sącza z przyjemnością.

Czuję że to odznaczenie jest przyznane naprawdę z serca, a więc bardzo dziękuję za wielką życzliwość jaka mnie tutaj zawsze spotkała. Dziękuję wszystkim starosądeczanom i proszę o przychylność dla mojego następcy.

W uzsadnieniu do uchwały przyznającej odznakę napisano:

Dr hab. Adrienne Körmendy stanowisko konsula generalnego Węgier w Krakowie objęła w 2014 roku po czteroletniej przerwie działalności konsulatu i z chwilą objęcia tej funkcji nawiązała niemal od razu współpracę ze Starym Sączem. Promuje Stary Sącz jako ośrodek historyczny związany z św. Kingą. Dzięki jej zaangażowaniu stosunki polsko-węgierskie są w naszym mieście szczególnie pielęgnowane. Pani konsul mimo wielu obowiązków rangi międzynarodowej, zawsze chętnie odpowiada na zaproszenia do Starego Sącza. Dzięki Jej osobistemu zaangażowaniu doszły do skutku liczne, niezwykle ważne dla naszego miasta wydarzenia: konferencje, wystawy, sympozja, koncerty. Uczestniczy w życiu kulturalnym Starego Sącza, była mocno zaangażowania w obchody ustanowienia św. Kingi patronką miasta, czy polsko-węgierską wymianę kulturalną. Zawsze stara się przybliżyć Stary Sącz Węgrom, a Węgry starosądeczanom. Podkreśla ogromne znaczenie Starego Sącza i Małopolski dla Węgrów. Była współorganizatorem pierwszego polsko-węgierskiego forum w Starym Sączu mieście św Kingi, matki polsko-węgierskich relacji.

Pani konsul jest absolwentką Uniwersytetu im. Eötvösa Lóránda w Budapeszcie. Tytuł doktora nauk historycznych uzyskała na Węgrzech, a tytuł doktora habilitowanego w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1988-89 była stypendystką Fundacji Aleksandra Humboldta. Jako historyk zajmowała się głównie historią osadnictwa w Europie Środkowej w wiekach średnich (szczególnie osadnictwem niemieckim i na prawie niemieckim). W latach 1990-2004 była pracownikiem węgierskiego MSZ; spędziła wiele lat w służbie dyplomatycznej w Warszawie. Adrienne Körmendy zajmuje się również zagadnieniami geopolitycznymi regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadziła wykłady z zakresu historii Węgier oraz stosunków międzynarodowych w Katedrze Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Galeria