• slider1.jpg

Bezpieczeństwo finansowe, szansa na rozwój Czwartek, 02 lipca 2020

Spółka Sądeckie Wodociągi przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Gmina Stary Sącz jest udziałowcem spółki, która obsługuje naszych mieszkańców w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków.

Dobra robota. Tak w największym skrócie mogę podsumować sprawozdanie finansowe Sądeckich Wodociągów za 2019 rok - podkreśla Jacek Lelek. - Dla udziałowca spółki lektura sprawozdania była całkiem przyjemnym doświadczeniem. W niektórych przypadkach udało się zmniejszyć koszty, zasadniczo spadło zadłużenie spółki (z blisko 101 mln zł do prawie 89 mln zł), regularnie spłacano odsetki.

Spółka wypracowała zgodny z założeniami biznesplanu zysk bilansowy w wysokości 6,3 mln zł netto. Nie oznacza to – jak twierdzi się czasem wprowadzając opinię publiczną w błąd – że, spółka zarobiła tyle gotówki - podkreśla burmistrz. - W dużej mierze to jedynie zysk „na papierze”, uwzględniający m.in. coroczne rozliczenie dotacji unijnej z lat 2010-2016. Faktyczny, gotówkowy i zakładany w biznesplanie zysk to niespełna 3,1 mln zł. I jest on optymalny dla zachowania bezpieczeństwa finansowego spółki. Bez niego byłoby krucho z inwestycjami, a one są warunkiem rozwoju firmy. Spółka musi pozyskiwać nowych klientów i zwiększać sprzedaż, żeby w przyszłości możliwe było obniżenie taryfy. Jest na to szansa, choćby patrząc na inwestycje w naszej gminie.

A w naszej gminie trwają prace odtworzeniowe po budowie kolektora na  ul. Piłsudskiego (wkrótce ostatnia warstwa ścieralna asfaltu), prace w Moszczenicy Niżnej, a wykonawca rozpoczął już roboty w Mostkach.

Zadanie pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz" jest realizowane przy współfinansowaniu Unii Europejskiej z Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Wartość całego projektu to w tym momencie około 68 mln zł. Dofinansowanie unijne to połowa tej kwoty.