• slider1.jpg

Dochody i wydatki Gminy na 2019 rok Poniedziałek, 31 grudnia 2018

W piątek 31 grudnia 2018 roku Rada Miejska w Starym Sączu uchwaliła Budżet Gminy Sącz na rok 2019 (dwoje radnych wstrzymało się od głosu) oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy (jeden głos wstrzymujący).

Dochody budżetu na rok 2019 ustalono w wysokości 122,8 mln zł, w tym: dochody bieżące 96,2 mln zł, dochody majątkowe 26,6 mln zł. Wydatki budżetu na rok 2019 ustalono w wysokości 149,5 mln zł, z czego wydatki bieżące 95,2 mln zł, wydatki majątkowe 54,3 mln zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 26,7 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów 22,7 mln zł, zaciąganych pożyczek 4 mln zł. Wydatki majątkowe budżetu na 2019 rok, czyli inwestycyjne kolejny raz ustalono w rekordowej w kwocie 54,3 mln zł, z dominującymi wśród wielu pozycji wydatkami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Na czwartej sesji w tej kadencji burmistrz Jacek Lelek przedstawił też sprawozdanie z działalności w bogatym w ważne inwestycje i wydarzenia społeczno-kulturalne roku 2018, natomiast radni uchwalili m.in. nowe statuty sołectw i osiedli oraz nowe stawki dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz przyjęcie programu wspierania uzdolnionej młodzieży zamieszkałej w Gminie Stary Sącz.

Przypominamy, że po uprawomocnieniu wszystkie uchwały są publikowane w Biuletynie informacji Publicznej.


Urząd Miejski w Starym  Sączu

Galeria