• slider1.jpg

Działania Bramy Beskidu na korzyść obszarów wiejskich Czwartek, 08 listopada 2018

Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W obecnym okresie programowania dwudziestu dwóch beneficjentów  podpisało umowy o dofinansowanie. Są to przedsięwzięcia wybrane do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia, a następnie pomyślnie zaopiniowane w Urzędzie Marszałkowskim.

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu ma na celu działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich - pisze Paulina Tomasiak ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu.
- W obecnym okresie programowania czyli od 2014 roku Stowarzyszenie realizuje określone przedsięwzięcia, które przyczyniają się do osiągnięcia założonych celów. W obecnej chwili spośród wszystkich złożonych wniosków o przyznanie pomocy 22 beneficjentów  podpisało umowy o dofinansowanie. Są to osoby/podmioty, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia a następnie przeszły pomyślnie kolejny etap oceny w Urzędzie Marszałkowskim.
 W zakresie podejmowania działalności gospodarczej można wyszczególnić 4 rodzaje operacji:  utworzenie nowego przedsiębiorstwa – podpisane 8 umów;  utworzenie nowego przedsiębiorstwa o charakterze innowacyjnym –podpisana 1 umowa; utworzenie nowego przedsiębiorstwa, w sektorze turystyki i czasu wolnego - podpisane 3 umowy; utworzenie nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup defaworyzowanych – podpisane 2 umowy.
 Każdy wnioskodawca, który podpisał umowę w zakresie podejmowania działalności gospodarczej otrzymał premię w wysokości 50 000 zł. Z pewnością jest to duże wsparcie dla osób, które rozpoczynają swoją działalność i chcą zaistnieć wśród lokalnej konkurencji.
 W zakresie rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa poza sektorem turystyki i czasu wolnego zostały podpisane 2 umowy, w tym jedna na kwotę dofinansowania 299 998 zł oraz druga na kwotę 117 000 zł. W zakresie rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w sektorze turystyki i czasu wolnego została podpisana została 1 umowa na kwotę 300 000 zł.
 Pomoc, która została przyznana dla przedsiębiorców z naszego obszaru przyczyniła się do powstania nowych miejsc pracy oraz rozwoju gospodarki na obszarze naszego LSR.
 Jeśli chodzi o działania polegające na utworzeniu nowych lub/i zmodernizowanych obiektów i miejsc infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej zostały zawarte 2 umowy na łączną kwotę 498 632 zł –  w tym Gmina Stary Sącz – Budowa placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Gołkowicach Dolnych i także Gmina Stary Sącz – budowa kompleksu turystyczno-rekreacyjnego w Łazach Biegonickich; - działania z zakresu utworzenia nowych lub/i zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej i społecznej - podpisano 2 umowy na łączną kwotę 277 242 zł – w tym Gmina Łącko – Zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku oraz Gmina Podegrodzie – Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Podegrodzie; - działanie z zakresu udostępniania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru – 1 umowa na kwotę 99 997 zł- Gmina Podegrodzie- oznakowanie nazw przysiółków na terenie Gminy Podegrodzie w miejscowościach: Brzezna, Chochorowice, Długołęka-Świerkla, Gostwica, Juraszowa, Mokra Wieś, Naszacowice, Olszana, Olszanka, Podegrodzie, Podrzecze, Stadła i Rogi.
 W ostatnim czasie podpisaliśmy 3 umowy grantowe o następujących zakresach: 27.08.2018 r. podpisaliśmy umowę na realizacje operacji pt. „ Organizacja wydarzeń promujących aktywny styl życia” na kwotę 54 918,00 zł; 18.09.2018 r. podpisaliśmy umowę na realizacje operacji pt. „Zachowanie tożsamości regionalnej obszaru LGD „Brama Beskidu” ‘’ na kwotę 78 225,00 zł.
11.10.2018 r. podpisaliśmy umowę na realizacje operacji pt. „Projekt grantowy – wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury”  na kwotę 99 767,00 zł.
 Dnia 10.10.2018 r. podpisaliśmy umowę dotyczącą realizacji operacji własnej w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych na kwotę 47 500,00 zł.
 W obecnej chwili nasze Stowarzyszenie we współpracy z czterema partnerskimi LGD oraz dwoma stowarzyszeniami ze Słowacji realizuje międzynarodowy projekt współpracy pt.: „Nasze Lokalne Dziedzictwo – poznaj, szanuj, rozwijaj!”. Ideą tego projektu jest wypromowanie dziedzictwa bazującego na zasobach kulturowych i turystycznych partnerskich LGD poprzez organizację przedsięwzięć kulturalno-promocyjnych oraz utworzenie centrów produktu turystycznego i kulturowego.


Urząd Miejski w Starym Sączu