• slider1.jpg

Szkoły doposażone w pomoce naukowe i sprzęt IT Czwartek, 11 stycznia 2018

Kazimierz Gizicki zastępca burmistrza Starego Sącza i prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brama Beskidu" Wioletta Derymacka przekazali tablety i pomoce do nauki matematyki uczniom „Jedynki”. To kolejny etap wartego ponad 3,3 mln projektu, obejmującego zakup sprzętu, zajęcia wyrównawcze i rozwijające oraz stypendia dla uczniów.

Projekt pn. „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery” dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizuje Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”  w partnerstwie z Gminą Stary Sącz.

Projekt obejmie również zajęcia z programowania i robotyki dla uczniów. Mają się odbywać przy wykorzystaniu przekazanych szkołom narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (m.in. tabletów, laptopów, komputerów, tablic interaktywnych i robotów) oraz e-learningu. W projekcie przewidziano pomoc stypendialną, a także szkolenia 39 nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych do nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Projekt ma również za zadanie doposażenie szkolnych pracowni matematycznych i przyrodniczych. Sale zostaną dostosowane i wyposażone w niezbędne pomoce i narzędzia dydaktyczne w tym. m.in. w tablice interaktywne, zestawy komputerowe, tablety, laptopy, oprogramowanie edukacyjne. Szkoły objęte projktem wzbogacą się o pracownie tematyczne (tj. biologiczną, chemiczną, geograficzną i fizyczną).

Projekt realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz. Projekt będzie realizowany do 2019, a jego szacunkowa wartość to 3 326 120,86 zł, w tym wartość dofinansowania to 3 142 730,86 zł.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria