• slider1.jpg

200 laptopów dla uczniów w Starym Sączu, a to dopiero początek… Poniedziałek, 06 listopada 2017

W piątek burmistrz Jacek Lelek, prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brama Beskidu" Wioletta Derymacka i Barbara Porębska dyrektor ZOFAS-u, przekazali komputery uczniom starosądeckich szkół. To pierwszy etap wartego ponad 3 mln 300 tys. projektu, obejmującego zakup sprzętu, zajęcia wyrównawcze i rozwijające oraz stypendia dla uczniów.

Projekt pn. „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery” dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizuje Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”  w partnerstwie z Gminą Stary Sącz.

Ponadto dla uczniów w ramach projektu zorganizowane będą zajęcia z programowania i robotyki mające na celu pobudzanie ich kreatywnego myślenia. Planowane zajęcia mają się odbywać przy wykorzystaniu narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (m.in. tablety, laptopy, komputery, tablice interaktywne, roboty) i e-learningu oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania (tj. metoda eksperymentu). Również w projekcie przewidziano pomoc stypendialną dla 300 uczniów i uczennic z niskimi wynikami biorących udział w projekcie.

- Brama Beskidu to dla naszego samorządu ogromnie ważny partner w pozyskiwaniu pieniędzy dla Starego Sącza – podkreśla burmistrz Jacek Lelek. - Ten projekt to kolejny tego przykład. Zyskamy nie tylko nowoczesny sprzęt dla szkół. Dzięki projektowi uczniowie mają szansę uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i kompetencji informatycznych w formie zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych, wycieczek edukacyjnych, a nauczyciele w szkoleniach i warsztatach w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych oraz pracy z uczniami metodą eksperymentu.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w obszarach technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz w obszarach matematyczno-przyrodniczych, a także wzrost kompetencji wśród 39 nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych i nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki.  Projekt ma również za zadanie doposażenie szkolnych pracowni matematycznych i przyrodniczych oraz wyposażenie szkół w narzędzia i urządzenia technologii informacyjno-komunikacyjnych. Sale zostaną dostosowane i wyposażone w niezbędne pomoce i narzędzia dydaktyczne w tym. m.in. w tablice interaktywne, zestawy komputerowe, tablety, laptopy, oprogramowanie edukacyjne. Również wśród szkół objętych projektem zostaną utworzone 4 mobilne pracownie tematyczne (tj. biologiczna, chemiczna, geograficzna i fizyczna).

Projekt realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz. Projekt będzie realizowany do 2019, a jego szacunkowa wartość to 3 326 120,86 zł, w tym wartość dofinansowania to 3 142 730,86 zł.


Urząd Miejski w Starym Sączu