• slider1.jpg

Czterdzieste posiedzenie Rady Miejskiej. Wtorek, 31 października 2017

Na 40. sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu 31 października br. m.in. uchwalono zgodę na zbycie części udziałów Gminy Stary Sącz w spółce Sądeckie Wodociągi, w ślad za podobną decyzją głównego udziałowca miasta Nowy Sącz, a także nabycie przez Gminę nieruchomości własności Powiatu Nowosądeckiego, z budynkiem byłego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu.

Na 40. posiedzeniu Rada podjęła siedem uchwał: w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Sącz na lata 2017–2035; w sprawie wyrażenia zgody oraz określenia procedury zbycia udziałów Gminy Stary Sącz w trybie negocjacji z zaproszeniem w spółce Sądeckie Wodociągi Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (zgoda dotyczy zbycia nie więcej niż 4736 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 2.368.000 zł, tj. 22 % udziałów); w sprawie przejęcia od Zarządu Województwa Małopolskiego zadania publicznego zarządzania drogą serwisową drogi wojewódzkiej nr 969 (Nowy Targ - Stary Sącz - Nowy Sącz) na długości 400 mb od ul. Wielki Wygon, w celu wykonania modernizacji; w sprawie modyfikacji dwóch punktów Regulaminu utrzymania  czystości  i porządku na terenie gminy Stary Sącz;  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy do realizacji projektu partnerskiego w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, czyli montażu odnawialnych źródeł energii w partnerstwie z gminami: Łącko, Podegrodzie oraz Stowarzyszeniem Perły Beskidu Sądeckiego (do którego akces zgłosiło 133 mieszkańców gospodarstw domowych oraz Szkoła Podstawowa w Barcicach); w sprawie nabycia przez Gminę Stary Sącz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego, z budynkiem byłego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu, który ma być zaadoptowany na dzienny dom opieki nad osobami starszymi; w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej ul. Toopolowej, (w związku z planowanym nieodpłatnym nabyciem przez Gminę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od PKP S.A.).


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria