• slider1.jpg

W środę 22 maja 36. sesja Rady Miejskiej Piątek, 17 maja 2013

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu Ewa Zielińska informuje, że 36. posiedzenie Rady Miejskiej odbędzie się 22 maja (środa) 2013 r. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego (Stary Sącz, ul. Batorego 25).


OBWIESZCZENIE       

Informuję, że XXXVI Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się dnia 22 maja 2013 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25.
       

PORZĄDEK OBRAD
 
1. Otwarcie i powitanie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza Starego Sącza.
4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz odpowiedzi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Sącz na lata 2013-2022 (druk nr 449).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXXI/316/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok (druk nr 448).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu  (druk nr 446).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu (druk nr 447).
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Woli Kroguleckiej (druk nr 443).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/350/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. (druk nr 444).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/352/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. (druk nr 445).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Barcicach (druk nr 450).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia budynku użytkowego wraz z działką ewidencyjną nr 1881 położoną w Starym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 16 (druk nr 451).
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Przegląd infrastruktury związanej z organizacją gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Stary Sącz realizowanej przez Spółkę Sądeckie Wodociągi – wizja w terenie.
18. Wolne wnioski, zakończenie.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ

Ewa Zielińska       


Publik. RRLiP UM Stary Sącz