• slider1.jpg

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej Środa, 30 stycznia 2013

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji , Burmistrz Starego Sącza ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) do pracy w Komisji Konkursowej.

W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.
            Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) mogą zgłosić kandydatów do pracy w komisji w terminie do dnia 6 lutego 2013 r., wyłącznie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, Referat  Rozwoju Lokalnego i Promocji , pok. 25