• slider1.jpg

Urząd miejski

Strategia Rozwoju Elektromobilności w Gminie Stary Sącz

 

Strategia Rozwoju Elektromobilności w Gminie Stary Sącz

 

 

 

Zadanie pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Gminie Stary Sącz” w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez NFOŚiGW wniosku Beneficjenta otrzymało dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.

 

Program: „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II – transport niskoemisyjny”

Fundusz: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Beneficjent: Gmina Stary Sącz

Wartość całkowita projektu: 50 000,00 zł

Kwota dotacji: do 50 000,00 zł

Okres realizacji : 2030 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie w formie dotacji: 20.12.2019 r.

Cel projektu: Strategia elektromobilności obejmować będzie działania zarówno w sektorze publicznym i prywatnym przewidując działania obejmujące: rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, promowanie wykorzystania pojazdów zeroemisyjnych przez mieszkańców i przedsiębiorców miasta w tym poprzez wdrożenie zachęt i udogodnień, wykorzystanie rozwiązań technologicznych w zakresie smart city.

Planowane efekty:

- realizacja zobowiązań przewidzianych dla podmiotów publicznych wynikających z Ustawy o Elektromobilności, Planu Rozwoju Elektromobilnośći „Energia do przyszłości”, przyjętego przez Radę Ministrów dnia 16.03.2017 r., Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjętych przez Radę Ministrów dnia 29.03.2017 r.;

- lokalny rozwój społeczno-gospodarczy poprzez stworzenie możliwości otwarcia miasta na nowy sektor gospodarczy jakim jest elektromobilność, związany m.in. z infrastrukturą ładowania pojazdów, sprzedażą, naprawą i serwisowaniem samochodów/rowerów elektrycznych oraz wykorzystaniem inteligentnych technologii;

- podniesienie atrakcyjności regionu dla turystów m.in. poprzez poprawę jakości powietrza, dostępności nowoczesnych rozwiązań np. wypożyczaniem elektrycznych środków transportowych w ramach smart city.