• slider1.jpg

Urząd miejski

Budowa kompleksu rekracyjno-turystycznego w Łazach Biegonickich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Tytuł projektu: „Budowa kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Łazach Biegonickich"

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Cel: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Działanie: 19.2 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

 

Beneficjent:                                               Gmina Stary Sącz

Wartość całkowita projektu:                        638 819,42 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE:      190 890,00 PLN

Okres realizacji:                                         05.2018 r. - 11.2018 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:   14.05.2018 r.

 

W Łazach Biegonickich powstanie zespół rekreacyjno-turystyczny. W ramach planowanej inwestycji zaplanowano budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem, budowę siłowni zewnętrznej, utwardzenie działki - dojście do placu zabaw, opaska wokół boiska wielofunkcyjnego, budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem, budowę ogrodzenia, uzupełnienie zagospodarowania przy altanie, przebudowę odcinka wodociągu, wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej. Planowany czas zakończenia całości zadania jeszcze w tym roku.

 

AKTUALNOŚCI:
____________________________________________________________________________________________

Październik 2018

Obiekt oddany do użytku

____________________________________________________________________________________________

Sierpień 2018

Trwaja prace przy budowie kompleksu rekreacyjno-turystycznego

 

____________________________________________________________________________________________

Lipiec 2018

Rusza budowa Kompleks rekreacyjno-turystyczny w Łazach Biegonickich obiekt powinien być gotowy do końca października.

____________________________________________________________________________________________

Czerwiec 2018

W dniu 20.06.2018 został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania. Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy:

KOMPLEX - BUD Józef Wójcik
Czerniec 120,
33 - 390 Łącko

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, treść oferty odpowiada treści SIWZ, oferta Wykonawcy uzyskała największą ilość punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.

Informacja z otwarcia ofert:

http://bip.stary.sacz.pl/pl/3386/1,61919/budowa-kompleksu-rekreacyjno-turystycznego-w-lazach-biegonickich.html

____________________________________________________________________________________________

Maj 2018

Gmina Stary Sącz ogłasza nabór na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Łazach Biegonickich”

Termin składania ofert i wniosków: 06.05.2018 r. do godz. 10.30

Więcej informacji o przetargu:

http://bip.stary.sacz.pl/pl/3385/1,61884/budowa-kompleksu-rekreacyjno-turystycznego-w-lazach-biegonickich.html