• slider1.jpg

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

OSOBOWYCH W GMINIE STARY SĄCZ

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Gmina Stary Sącz reprezentowana przez Burmistrza Starego Sącza, adres siedziby: ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz. Gmina Stary Sącz jest jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania ustawowe gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

2. Z administratorem – Burmistrzem Starego Sącza można się skontaktować za pomocą: elektronicznie email: gmina@starysacz.um.gov.pl, ePUAP: /xkk2740tcp/Skrytka_ESP, telefonicznie: +48 18 446 02 70, pisemnie na adres siedziby administratora.

3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, elektronicznie email: iod@starysacz.um.gov.pl; pisemnie na podany w pkt 1 adres, telefonicznie: 786 917 353.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu : a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Stary Sącz oraz w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art.6 ust. 1 lit. c) i e) RODO ); b) realizacji umów zawartych z Gminą Stary Sącz ( art.6 ust. 1 lit. b) RODO ); c) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody ( art.6 ust. 1 lit. a) RODO ); .

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Stary Sącz przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Burmistrz Starego Sącza.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie archiwizowane i usuwane na podstawie: przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez okres wynikający z rozporządzenia.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: a) prawo dostępu do danych osobowych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych ; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Nie ma zastosowania zgodnie z art. 17 ust. 3 pkt b RODO w przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzana na mocy prawa krajowego ( np. przepisów KPA ), lub prawa UE któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e) prawo do przenoszenia danych ; f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Administrator w uzasadnionych prawem przypadkach może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

12. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać

automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile.

13. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w klauzulach informacyjnych w poszczególnych Referatach Urzędu Miejskiego w Starym Sączu oraz na stronie https://bip.malopolska.pl/starysacz, przy wybranych procedurach administracyjnych.

Załączniki:

- Klauzula Informacyjna - Dowody Osobiste

- Klauzula Informacyjna - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawa o zmianie imienia i nazwiska

- Klauzula informacyjna - Ustawa o ewidencji ludnosci