• slider1.jpg

Zadania dofinansowane z WFOŚiGW w Krakowie

Zadania dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospoodarki Wodnej
w Krakowie

Nazwa zadania: Program częściowego dofinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych dla osób fizycznych z terenu Gminy Stary Sącz (Łazy Biegonickie, Barcice Dolne, Barcice, os. Cyganowice oraz os. Jana Pawła II w Starym Sączu)

Koszt kwalifikowany: 1 157 739 zł (słownie złotych: jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć)

Kwota pożyczki: 941 251 zł (słownie złotych: dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden)


Nazwa zadania: Program częściowego dofinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych dla osób fizycznych z terenu Gminy Stary Sącz (Przysietnica)

Koszt kwalifikowany: 601.470,00 zł (słownie złotych: sześćset jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt 00/100 )

Kwota pożyczki: 489 000 zł (słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy)


Zadanie obecnie realizowane: 

Nazwa zadania: Częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych w Gminie Stary Sącz, w miejscowościach: Łazy Biegonickie, Barcice, Barcice Dolne, Przysietnica oraz w Starym Sączu

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Koszt kwalifikowany: 615.000,00 zł (słownie złotych: sześćset piętnaście tysięcy 00/100)

Kwota pożyczki: 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100)

 

 „Finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce”