• slider1.jpg

Budowa kanalizacji w Starym Sączu

 

Budowa sieci kanalizacyjnej w Starym Sączu

 

19 grudnia 2017 r. Gmina Stary Sącz zawarła z Narodowym  Funduszem  Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz". Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. 

Planowany całkowity koszt  realizacji  projektu  wynosi  26 968 906,56 złotych,  z  tego  wysokość  dofinansowania  z Unii Europejskiej (Fundusz Spójności)  będzie  wynosiła  13 363 310,28 złotych. 

Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stary Sącz i usprawnienie zarządzania  majątkiem sieciowym, spełniając jednocześnie wymagania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji przedostających się do wód i ziemi, zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych systemu wodno – ściekowego w aglomeracji "Nowy Sącz" a tym samym do poprawy warunków życia mieszkańców zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.

Inwestycja obok osiągnięcia efektu ekologicznego i zaspokojenia potrzeb mieszkańców  ma za zadanie stworzyć warunki do dostosowania gospodarki wodno – ściekowej do gospodarki rynkowej, zapewniając przy tym bezpieczeństwo  i wysoką jakość usług. Pozwoli to w dłuższej perspektywie obniżyć opłaty za odbiór o oczyszczanie ścieków oraz wygeneruje znaczny strumień pieniężny pozwalający na realizację inwestycji odtworzeniowych. Zagwarantuje również stabilność gospodarki wodno – ściekowej oraz polityki cenowej.


Główne zadania inwestycji:

Zadanie 1

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla południowej części Starego Sącza o długości 2,076 km.

Zadanie 2

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Bazielicha i Dunajcowej, Węgierskiej wraz z zabudową 1 mikroelektrowni fotowoltaicznej na przepompowni ścieków w Starym Sączu. Ul. Bazielicha i Dunajcowa (sieć 0,853 km), ul. Węgierska (sieć 1,522 km).

Zadanie 3

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Starego Sącza (zrealizowana zostanie  sieć kanalizacji  sanitarnej  o długości  10,732 km).

Zadanie 4

Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym m.in. wymiana armatury oraz napędów dostosowanych do płynnej regulacji siecią w sieciowych pompowniach  ścieków oraz hydroforniach, instalacja  punktów  pomiarowych  zapewniających  optymalną  identyfikację  i  sterowanie  systemem wod – kan.

Projekt wiąże się z oszczędnością wody oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii przez co przyczyni  się  do poprawy efektywności energetycznej.

 


ZADANIE NR 1

Trwają prace przy Zadaniu nr 1, czyli rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej dla południowej cześci Starego Sącza o długości 2076 km.

Brakujące elementy sieci uzupełnia firma Machnik. Koszt wykonania brakujących elementów sieci to 2 439 389 zł. To część zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 26 968 906,56 złotych, z tego wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich będzie wynosiła 13 363 310,28 złotych.

 

Umacnianie brzegów Moszczeniczanki po przejściu siecią kanalizacyjną  pod korytem potoku.


 

INŻYNIER KONTRAKTU

 

INFORMACJA z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym pod nazwą: „Inżynier Kontraktu". Niniejsze zadanie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

 

 

 


ZADANIE NR 3

 

Umowa na budowę kanalizacji w zachodniej części miasta podpisana

Roboty wykona konsorcjum firm Machnik i Krisbud.

- To największe zadanie jakie Gmina Stary Sącz realizuje z własnego budżetu, a koszt to prawie 20 mln zł – mówił podczas podpisania umowy burmistrz Jacek Lelek. - Wsparciem jest dofinansowanie z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości 13 mln zł.

Firma wykonała już kilka podobnych inwestycji na terenie i Starego Sącza i Nowego Sącza i myślę, że będziemy się dobrze dogadywać z mieszkańcami – podkreślał Krzysztof Machnik, szef firmy – starosądeczanie są wyrozumiali i widzą potrzebę budowy sieci kanalizacyjnej. 

Firma Machnik wykonuje w tym momencie kanalizację na ul. Partyzantów.

- Duży nacisk kładziemy na pracę odtworzeniową, czyli odbudowę chodników i nawierzchni ulic – zapewniał Krzysztof Machnik. - Wykopy będą głębokie, a chcemy, żeby wykonana praca była wizytówką firmy. Samej kanalizacji nie widać, ale zdarza się, że widać jej „uboczne efekty” na powierzchni. Dołożymy wszelkich starań, by ten grunt po położeniu kolektora pod chodnikami i asfaltem odpowiednio zagęścić. Dajemy długi okres gwarancji i w naszym interesie jest, żeby ta robota odtworzeniowa była po prostu trwała i solidna. Zresztą jesteśmy firmą z Sądecczyzny - pracujemy niejako u siebie. Myślę, że za półtora miesiąca, może za miesiąc ruszymy z pracami.

Roboty będą się wiązać z utrudnieniami w ruchu.

- Przetarg wygrał sprawdzony wykonawca, który ma doświadczenie w takich inwestycjach. Firma tak poprowadzi prace na ulicach Piłsudskiego i Źródlanej, by zawsze ciąg komunikacyjny od strony Gołkowic był przejezdny, ale utrudnień przy takiej dużej inwestycji nie da się uniknąć – podkreśla burmistrz.

 Burmistrz podpisał dzisiaj również umowy na wykonanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 i Park&Ride. Te umowy pokazują również skalę dofinansowania jakie udało się zdobyć na te inwestycje.

Tak wygląda "dorobek"  inwestycyjny dzisiejszego dnia.

Kanalizacja część zachodnia Starego Sącza – Konsorcjum firm Machnik i Krisbud

koszt budowy po przetargu 19 897 035.11 zł

Projekt "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. 

Planowany całkowity koszt  realizacji  projektu (włączając tam inne zadania z  tego projektu realizowane w osobnych postępowaniach przetargowych, czylii ul. Bazielicha i Dunajcowa, ul. Partyzantów, ul. Węgierską) wynosi 26 968 906,56 zł, z tego  wysokość  dofinansowania  z Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) wynosi 13 363 310,28 zł.


ZADANIE NR 2

Umowa na budowę sieci kanalizacyjnej przy u. Bazielicha i Dunajcowej

 

Kolejny krok inwestycyjny za nami. Burmistrz Jacek Lelek podpisał z firmą Machnik umowę na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicach Bazielicha i Dunajcowej. Przedsiębiorstwo reprezentowała pani Danuta Machnik, prezes zarządu firmy.

Kwota za jaką wykonawca wybuduje kanalizację o długości prawie kilometra to 814 231.53 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bazielicha i Dunajcowej to część zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.  Planowany całkowity koszt  realizacji  projektu wynosi  26 968 906,56 złotych,  z  tego  wysokość dofinansowania  z Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) wynosi 13 363 310,28 złotych.

 

RUSZYŁA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. WIKTORA BAZIELICHA


Budowa kanalizacji przy ul. Węgierskiej


BIURO NADZORU PROJEKTU

 W Biurze Nadzoru Projektu można zasięgnąć  informacji o przebiegu sieci kanalizacyjnej, zakresie prac i przewidywanych terminach prac, zapoznać się z mapami itp.


Biuro mieści się w Starym Sączu przy ul. Stefana Batorego 30 (naprzeciw Urzędu Miejskiego, w budynku gdzie do tej pory funkcjonowały delikatesy Centrum i działa firma geodezyjna).

Biuro jest na II piętrze i jest czynne w środy i czwartki w g. 11 -14. Biuro prowadzi firma Inżynierska Arcus, wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego pod nazwą: „Inżynier Kontraktu".

Biuro Nadzoru Projektu działa w ramach projektu pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.


 

Kanalizacja dla Mostek, Gołkowic Dolnych, Moszczenicy Wyżnej
i Moszczenicy Niżnej


Burmistrz Jacek Lelek podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie budowy kanalizacji w Mostkach, Moszczenicy Wyżnej, Moszczenicy Niżnej i Gołkowicach Dolnych. Umowa rozszerza o cztery nowe zadania realizowany obecnie projekt wart 27 mln zł. Teraz cała inwestycja z nowymi odcinkami będzie warta 62,4 mln zł przy dofinansowaniu z unijnego Funduszu Spójności rzędu 30,7 mln zł.

 

Mimo olbrzymich nakładów i proaktywnego działania Gminy Stary Sącz i spółki Sądeckie Wodociągi mamy świadomość, ze sieć nie jest pełna i mieszkańcy czekają na tę inwestycję - mówi burmistrz Jacek Lelek. - By ta sieć była kompletna, by jak najwięcej osób mogło skorzystać z dobrodziejstwa sieci kanalizacyjnej i żyć w zdrowym środowisku zdecydowaliśmy się i tutaj dziękuję Radzie Miejskiej za przychylność, rozszerzyć realizowany w tym momencie projekt o nowe odcinki kanalizacji sanitarnej w Mostkach, Gołkowicach Dolnych, Moszczenicy Niżnej i Moszczenicy Wyżnej. To kontynuacja inwestycji jakie Sądeckie Wodociągi realizowały w ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, i trwającej budowy kanalizacji w Starym Sączu, którą budujemy samodzielnie, przy oczywiście ogromnym wsparciu funduszu.

Żeby ten system był efektywny niezbędna jest również budowa wodociągu w Moszczenicy Wyżnej. Budowa sieci wodociągowej będzie ściśle powiązana z budową sieci kanalizacyjnej w tej miejscowości i będzie dotyczyła tych samych mieszkańców. Woda będzie pochodzić z nowo wybudowanej stacji uzdatniania wody w Gaboniu. Ta część inwestycji nie będzie jednak dofinansowana.

Mostki

Łączna długość kanalizacji 9 km 309 m. Planowana liczba osób do podłączenia - 659. Planowana budowa sieciowej przepompowni ścieków. Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej będzie przebiegać wzdłuż istniejącej zabudowy w pasie drogi gminnej.

Moszczenica Niżna

Łączna długość kanalizacji 11 km 997 m. Planowana liczba osób do podłączenia - 790. Planowana budowa sieciowej przepompowni ścieków. Zaplanowano przełożenie gazociągu. Ten odcinek zostanie włączony do wybudowanej sieci kanalizacyjnej przy potoku Moszczeniczanka (rejon ul. Partyzantów) oraz do stniejącej studni rewizyjnej w ul. Witosa.

Moszczenica Wyżna

Łączna długość kanalizacji 8 km700 m

Łączna długość wodociągu 7 km.

Planowana liczba osób do podłączenia - 435.

Rejon obejmuje około 125 istniejących i planowanych budynków mieszkalnych i mieszkalno usługowych przewidzianych do podłączenia. Planuje się dwie przepompownie ścieków. Sieć wodociągowa zostanie włączona do istniejącej sieć wodociągowej w Przysietnicy.

Gołkowice Dolne

Łączna długość kanalizacji 12 km 600 m

Planowana liczba osób do podłączenia - 742.

Rejon obejmuje około 404 istniejących i planowanych budynków mieszkalnych i mieszkalno usługowych przewidzianych do podłączenia. Planuje się budowę czterech w pełni zautomatyzowanych pompowni ścieków.

W ramach tych czterech zadań nowe odcinki kanalizacji będą miały długość 42 km 606 m i obejmą 2626 oósb, a długość wodociągu w Moszczenicy Wyżnej to 7 km dla 435 osób.

Wartość budowanej i planowanej kanalizacji 62,4 mln zł przy dofinansowaniu z unijnego Funduszu Spójności rzędu 30,7 mln zł.


 

Rozstrzygnięcie przetargu na realizację budowy kanalizacji w Moszczenicy Niżnej

 

W grudniu 2019 roku władze Gminy Stary Sącz wraz z przedstawicielem Wykonawcy, firmy MUR-BET podpisały umowę na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica Niżna.

- Budowa kanalizacji w gminie to wydarzenie bez precedensu - zaznacza burmistrz Jacek Lelek. - Mam tu na uwadze skalę przedsięwzięcia, koszt i wagę sprawy dla mieszkańców i środowiska. Jako samorząd jeszcze nigdy nie realizowaliśmy samodzielnie tak wielkiej inwestycji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, powinniśmy zakończyć zachodnią część Starego Sącza w przyszłym roku, a przed nami jeszcze przygotowywane przetargi na Gołkowice Dolne, Mostki i Moszczenicę Wyżną.

Po rozszerzeniu projektu pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz" o Mostki, Gołkwice Dolne, Moszczenicę Wyżną i Wyżną ogłoszono pierwszy przetarg. Wygrała firma Mur-bet, a koszt budowy tego odcinka to 8 230 503 zł. Kanalizacja w Moszczenicy Niżnej to prawie 12 km sieci. Skorzysta z niej docelowo 790 osób.

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Stary Sącz" przy dofinansowaniu z unijnego Funduszu Spójności.

Więcej infomacji o przetargu można znaleźć: tutaj