• slider1.jpg

Aktualności najnowsze


 ♦ Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z dnia 5 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. →

♦ Druk zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu RP oraz Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. →


♦ Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Stary Sącz – Plan Nr 1B" →

♦ Burmistrza Starego Sącza zawiadamia o wyłożeniu do wglądu publicznego od 20 września 2019 r. do 14 października 2019 r. projektu zmiany: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 5A", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Moszczenica Niżna”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; ponownym wyłożeniu do wglądu publicznego od 20 września 2019 r. do 14 października 2019 r. projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz Sącz – Plan nr 9", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko→


♦ Burmistrz Starego Sącza zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz, w zakresie określonym w ustawie do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” → 


♦ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 27.08.2019 roku, o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego →


♦Zarządzenie nr 211/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


♦Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza - wyniki konsultacji oferty realizacji zdania publicznego pn. Sportowy Stary Sącz.


♦Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza - wyniki konsultacji oferty realizacji zadania publicznego pn. Rozwój aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Stary Sącz poprzez organizację szkoleń i imprez sportowych popularyzujących tenis ziemny. 


♦Zarządzenie nr 204/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie.


♦Ogłoszenie - Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza przetrag pisemny ograniczony na sprzedaż udziału stanowiącego własność Powiatu Nowosądeckiego w nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Stary Sącz. 


♦Obwieszczenie - Starosta Nowosądecki zawiadamia, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w obr. Stary Sącz.


♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz oznaczonej jako działki ewidencyjne numer 3/4 o pow. 0,1570 ha, 3/5 o pow. 0,0195 ha, 5/4 o pow. 0,0975 ha, 8/7 o pow. 1,3450 ha, 8/8 o pow. 0,4783 ha położone w Myślcu


♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz oznaczonej jako działki ewidencyjne numer: 676/2 o powierzchni 0,4745 ha położona w Starym Sączu


♦ Obwieszczenie o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stary Sącz – Wieś Skrudzina wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko


Informacja - od 1 lipca 2019 r. nowe druki dla podatków lokalnych


♦ Gmina Stary Sącz w międzynarodowym projeckie RebelArt we włoskim Casalgrande.


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. → 


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →


Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolone... →
 

 


  

       


       


 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI