• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

  • W związku z koncertem zespołu IRA, który odbędzie się w ramach obchodów Małopolskiego Dnia Samorządowca, 25 maja na starosądeckim rynku wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu.

  • Niezwykłe wydarzenie towarzyszyło tradycyjnemu świętu strażaków ochotników w Starym Sączu. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza im. Stanisława Mazana z OSP Stary Sącz jako pierwsza w powiecie nowosądeckim otrzymała proporzec, a uroczystość zaszczycił Leszek Mazan wraz z rodziną.

  • Dla uczczenia 200 rocznicy urodzin, 120 rocznicy śmierci Szczęsnego Morawskiego (1818 – 1898) oraz 155 rocznicy wydania fundamentalnego dzieła Sądecczyzna, w Starym Sączu odbyła się konferencja poświęcona temu zasłużonemu dla regionu historykowi, pisarzowi, malarzowi i etnografowi.

  • Uczestnicy 6-34 Hufca Pracy ze Starego Sącza rywalizowali 14 - 17 maja w Ogólnopolskim Konkursie „Sprawny w zawodzie - bezpieczny w pracy - stolarz”, który odbył się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pasłęku (Warmińsko-Mazurskie).

  • Oferenci mają czas do 28 maja. Kamienica w rynku zostanie rozbudowana i zmodernizowana na potrzeby Centrum Kultury i sztuki im. Ady Sari. To jedna z trzech inwestycji obok budowy hali sportowej przy SP nr 1 i rozbudowy SP w Barcicach realizowana w ramach Programu Rewitalizacji. 

  • Burmistrz Starego Sącza zaprasza mieszkańców Gminy oraz organizacje pozarządowe na kolejne spotkania konsultacyjne dotyczące utworzenia Rady Seniorów Gminy Stary Sącz

  • Samorządowcy reagują na trudną sytuację komunikacyjną po rozpoczęciu prac przy budowie nowego mostu Józefa Piłsudskiego zwanego popularnie „heleńskim”. Dzięki porozumieniu między Województwem Małopolskim, Nowym Sączem, Powiatem Nowosądeckim, Starym Sączem, Łąckiem, Podegrodziem i Rytrem ruszają dodatkowe połączenia kolejowe Nowy Sącz - Stary Sącz - Rytro.

  • Wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2018 rok można składać do 15 czerwca 2018 roku. Decyzja ta ma związek z wprowadzonym w tym roku obowiązkiem składania wniosków o dopłaty przez Internet.


 

♦ Wahadło kolejowe Nowy Sącz – Stary Sącz. Rozkład jazdy pociągów ważny 21 maja - 9 czerwca 2018 r. →
♦ XLVIII Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się w poniedziałek 28 maja 2018 r. o godz. 13.00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25 →
♦ Regulamin obiektu – terenu Płyty Rynku w Starym Sączu na czas trwania imprezy: Koncert Zespołu IRA z okazji Małopolskiego Dnia Samorządowca 25 maja 2018 roku oraz Regulamin imprezy →
♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, oznaczonej nr. dz. ewid. 2479/8 o pow. 0,1984 ha, obj. KW nr NS1S/0007876/1 →
♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, oznaczonej nr. dz. ewid. 2467/7 o pow. 0,3342 ha, obj. KW nr NS1S/00120784/9 →
♦ Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Poprad w Barcicach →
♦ Sprawozdanie Burmistrza Starego Sącza z realizacji "Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017" →
♦ Burmistrz Starego Sącza zaprasza na konsultacje społeczne w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Stary Sącz →
♦ Burmistrz Starego Sącza zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn.: „Sport to zdrowie – zawody sportowe dla mieszkańców Popowic”, złożonej przez Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Popowickiej →
♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, oznaczonej nr dz. ew. 2401/4 o pow. 0,7473 ha →
♦ Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 10 maja do 8 czerwca 2018 r. projektów zmian: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Stary Sącz – Plan Nr 3, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Stary Sącz – Plan Nr 4A , wraz z prognozą oddziaływania na środowisko →
♦ Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na XLVII Sesji Rady Miejskiej 23 marca 2018 r →

♦ Uchwała Nr XLVI/739/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stary Sącz →

♦ Uchwała Nr XLV/714/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Sącz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych... →


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. →


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →
 

 


 

 


  

       


       


 

Kalendarz imprez