• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Urząd Miejski w Starym Sączu informuje o warunkach rozliczenia (wypłacenia) dotacji przez Gminę Stary Sącz na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych.

 • Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek zwrócił się z apelem i prośbą do kilkudziesięciu lokalnych podmiotów gospodarczych o rozważenie możliwości uczestnictwa w programie Karta Dużej Rodziny poprzez udzielane zniżki i rabaty.

 • Poniedziałek, 17 października 2016

  Kolejne pieniądze na drogi

  Starosądecki samorząd otrzymał prawie 0,5 mln złotych dofinansowania do modernizacji dróg gminnych. Efektem będą remonty dróg: „Nowa Dzielnica” w Barcicach, „Na dolinę” w Przysietnicy i „ Do Dziedziców i Kowalików” w Skrudzinie.

 • I Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek i Marta Mordarska szefowa Oddziału Małopolskiego PFRON witali dzisiaj w CKiS im. Ady Sari w Starym Sączu gości zgromadzonych na finale etapu wojewódzkiego XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych - Gdy w sercu kwitnie muzyka”.

 • Mieszkańcy Gminy Stary Sącz, którzy spełnią kryterium dochodowe i są właścicielami bądź mają prawo do dysponowania nieruchomością, mogą złożyć wniosek o dofinansowanie do wymiany pokrycia azbestowego na blachę, również na budynkach mieszkalnych. Wnioski będą przyjmowane w UM w Starym Sączu do 26 października.

 • Wtorek, 04 października 2016

  Praca w Lokalnej Grupie Działania Brama Beskidu

  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu z siedzibą w Mostkach, Gmina Stary Sącz ogłasza nabór do pracy na stanowisko specjalisty do spraw rozwoju lokalnego…

  


 INFORMACJE, KOMUNIKATY URZĘDU MIEJSKIEGO

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci  po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega...♦ Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o zakończeniu konsultacji projektu zmiany Uchwały Nr XII/184/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” ►
♦ Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego z 10 października 2016 r. w sprawie o wydanie decyzji dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka ew. nr 151/1 położona w obr. Popowice, gm. Stary Sącz►
♦ XXV Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu zwołane w trybie nadzwyczajnym na podstawie §18.2 Statutu Gminy na wniosek Burmistrza Starego Sącza, odbędzie się w poniedziałek 24 października 2016 r. o godz. 13 w  Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25►

♦ Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza w sprawie zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pt.: „Aktywni Seniorzy”, złożonej przez Fundację Rozwoju Sądecczyzny z siedzibą w Starym Sączu (uproszczona oferta) ►


♦ Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 17.10.2016 r. do 16.11.2016 r., projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 1”, zwanego dalej jako mpzp „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 1B”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ►


Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wsparciu dla rolników poszkodowanych wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu oraz suszy


♦ Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na XXIV Posiedzeniu Rady 26 września 2016 r. ►


♦ Burmistrz Starego Sącza zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych we wsiach Gaboń, Moszczenica Niżna i Przysietnica


♦ Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego położonej w Starym Sączu przy ul. Daszyńskiego 18 ►


♦ Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Nowym Sączu informuje o konkursie: W rolnictwie można pracować bezpieczniej
♦ Uwaga! Zmiany w podatkach na rok 2016 - nowe wzory formularzy (jednorazowa opłata podatku do kwoty 100 zł)

Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. ►

 


  


      Piszą o nas, mówią, pokazują:  

 

W Teleekspresie o przechadzkach w koronach drzew, m.in. na Miejskiej Górze ► 

 


       


Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI